ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจเงให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง อ่านต่อ ...
ประกาศเทศบาลตำบลโพธํิ์ทอง เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2565
วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ขนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือนเมาายน พ.ศ. 2565 สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อ่านต่อ ...
ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
ประชาสัมพันธ์แผนการปฏิรูปประเทศ (Big Rock)
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
ประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด