ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 |
ประกาศเทศบาลตำบลทอนหงส์ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 (31/07/2561)
ประกาศเทศบาลตำบลทอนหงส์ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน (09/02/2560)
ประกาศเทศบาลตำบลทอนหงส์ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (09/02/2560)
ประกาศ เรื่องการยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2560 (07/11/2559)
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทอนหงส์ เรื่องระเบียบว่าด้วยการใช้น้ำประปา พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2559 (30/06/2559)
ประกาศเทศบาลตำบลทอนหงส์ เรื่อง ปรับปรุงกระบวนการงานที่ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน (08/01/2553)
ประกาศเทศบาลตำบลทอนหงส์ เรื่องจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลทอนหงส์