ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
ประกาศสภาเทศบาลตำบลทอนหงส์ เรื่องประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมการรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทอนหงส์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562 (05/03/2562)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลทอนหงส์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทอนหงส์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 (07/02/2562)
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตำบลทอนหงส์ (16/11/2561)
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 (13/11/2561)
ขอประชาสัมพัน์การเข้าทำแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (09/11/2561)
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลทอนหงส์ (09/11/2561)
ประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทอนหงส์ สมัยสมัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 (25/10/2561)
ประกาศเทศบาลตำบลทอนหงส์ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (01/10/2561)
ประกาศเทศบาลตำบลทอนหงส์ เรื่อง มาตรการป้องกันละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือประชาชน (24/08/2561)
ประกาศเทศบาลตำบลทอนหงส์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็ฯพนักงานจ้าง (23/08/2561)