ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๗/๒๕๖๓ (26/10/2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้างในรอบเดือนมกราคม ๒๕๖๓ (26/10/2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (26/10/2563)
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (06/08/2563)
แผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไขครั้งที่ ๑/พ.ศ.๒๕๖๓ (23/06/2563)
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลโพธิ์ทองนำรถบรรทุกน้ำดับไฟไหม้ทุ่งหญ้าหลังโรงเรียนวัดบ้านช้าง ต.โคกพุทรา(นอกเขต) (20/04/2563)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ป้องกันการระบาดของเชื้อโรคไวรัสโดโรนา 2019( Covid-19) (09/04/2563)
เทศบาลตำบลโพธิ์ทองดำเนินการ การป้องกันและแก้ไขโรคติดต่อโคโรน่า 2019(COVID-19) โดยทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง (09/04/2563)
กองช่างและงานประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่ตรวจสอบซ่อมบำรุงเสียงตามสาย บริเวณ ต.อินทประมูล (09/04/2563)
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลโพธิ์ทนำรถยนต์บรรทุกน้ำ บท 3249 ออกดับไฟไหม้ทุ่งนาหลัง ร.พ โพธิ์ทอง ม.1 ต.บางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง (นอกเขต) (09/04/2563)