ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (03/02/2564)
แจ้งประชาสัมพันธ์ราคากลางงานจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ค.ส.ล. (02/02/2564)
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี (01/02/2564)
ประชาสัมพันธ์การทิ้งหน้ากากอนามัย (18/01/2564)
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (18/01/2564)
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานตามสัญญา ซื้อขายเลขที่ ๓/๒๕๖๔ (18/01/2564)
งานป้องกันฯ ทต.โพธิ์ทองนำรถบรรทุกน้ำ บท 3249 ออกระงับเหตุเพลิงไหม้ไร่อ้อย บริเวณ ม.7 ต.หนองแม่ไก่ ควบคุมเพลิงไว้ได้ (13/01/2564)
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน ตามสัญญาก่อสร้างเลขที่ ๕/๒๕๖๓ (26/10/2563)
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๒/๒๕๖๑ (26/10/2563)
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๖/๒๕๖๓ (26/10/2563)