ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 |  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ริมคลองชลประทาน (19/05/2564)
ประก่าศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขคัดเลือกการบรรจุและและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนอพ.ศ. ๒๕๖๒ (26/04/2564)
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอ่่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๒ (26/04/2564)
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอ่่างทอง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๒ (26/04/2564)
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอ่างทองเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมแลัพัฒนาอย่างเข้มพนักงานครูเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู พ.ศ. ๒๕๖๒ (26/04/2564)
การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการขายทอดตลาด พ.ศ... และพระราชบัญญัติการค้าของเก่า พ.ศ...(ครั้งที่ ๒) (09/04/2564)
การฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง อาสาสมัครสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รวมคะแนน(การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง) วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมอำเภอโพธิ์ทอง (22/03/2564)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (10/02/2564)
ขออนุมัติราคากลางและการใช้งบประมาณให้เกิดประโยขน์สูงสุด (09/02/2564)
รับสมัครการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทองและนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง (08/02/2564)