ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 |  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (21/06/2564)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (21/06/2564)
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๔ (18/06/2564)
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๔ (18/06/2564)
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวแจ้งประชาสัมพันธ์ ระบบ"เพื่อนครอบครัว : Family LINE" เพื่อใช้เป็นช่องทางในการให้คำปรึกษาออนไลน์(Online) (17/06/2564)
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๔ (17/06/2564)
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ค.ส.ล. ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๖๔ (14/06/2564)
คำสั่งแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษ และเลขานุการนายกเทศมนตรี (04/06/2564)
ประกาศตรวจรับงานบำรุงรักษาซ่อมแซมอาคารอนุบาล ๑ (02/06/2564)
ประชาสัมพันธ์ : ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน ๑๒ คน (28/05/2564)