ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ประกาศเทศบาลตำบลโพธํิ์ทอง เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2565 (03/05/2565)
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 (03/05/2565)
กิจกรรมทำบุญวันขึ้นปีใหม่ (18/01/2565)
ประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 (18/01/2565)
ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 (18/01/2565)
ประชาสัมพันธ์แผนการปฏิรูปประเทศ (Big Rock) (18/01/2565)
กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวง ร.9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (08/12/2564)
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ตรวจรับงาน (07/12/2564)
ปชส.ตรวจรับงานจ้าง คก.ปรับปรุงซ่อมแซมแพ ตท.โพธิ์ทอง (แพวังปลาวัดเกาะ) ม.2 ต.บางพลับ (26/11/2564)
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการแก่ประชาชนตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของงานพัฒนาชุมชน ประจกเดือนตุลาคม 2564 (02/11/2564)