ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
2562-ประกาศ (E-bidding) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่3 บ้านคลอง 14 (02/08/2562)
2562-ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านคลอง 14 (02/08/2562)
2562-ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 12 บ้านคลอง 15 (02/08/2562)
2562-ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปา หมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 12 บ้านคลอง 15 (02/08/2562)
2562-ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านคลอง 14 (02/08/2562)