- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง โครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก สายเลียบลำคลองไปนายายสรวง หมุ่ 11 จำนวน 1 โครงการ (14/09/2564)
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อคอนกริตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖ เมตร พร้อมท่อพัก หมู่ ๗ สายบุญเหลือแลนด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14/09/2564)
ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายแยก รพ.สต.โคกสูง ถึงแยกบ้านนายพินหีบโคกสูง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอีเลกทรอนิกส์ (e-bidding) (25/05/2561)
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 1 สายแยก รพ.สต.โคกสูง ถึงแยกบ้านนายพิน หีบโคกสูง (23/05/2561)
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายกฤษณชัย สุขทั่ว (14/02/2561)
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านส่องใต้ม.3สายทำนบกำนันแหวงไปนาซอก (14/02/2561)
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายลบไปวัดสีดา (14/02/2561)
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบลำคัง (14/02/2561)
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเหมืองกลางถึงโนนขี้ตุ่น (14/02/2561)
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยบ้านนายสาคร เขียมสันเทียะ (14/02/2561)