- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันโรคมือเท้าปาก ในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล ในเขตเทศบาลเมืองหนองสำโีรง จำนวน 2 รายการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/09/2565)
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/09/2565)
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 2 รายการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/09/2565)
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์พร้อมอุปกรณ์ระบบ On Grid ไม่น้อยกว่า 10 กิโลวัตต์ บนหลังคาที่จอดรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21/09/2565)
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวารสาร หนองสำโรงสาร ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20/09/2565)
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-55-0119 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20/09/2565)
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมรถขุดตักหน้า-หลัง หมายเลขทะเบียน ตค - 1048 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะจาะจง (20/09/2565)
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมระบบรวมบรวมน้ำเสีย เพื่อเชื่อมท่อจากบ้านเรือนเข้าระบบรวบรวมน้ำเสีย ระยะที่ 1 ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลเมืองหนองสำโรง จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีคัดเลือก (20/09/2565)
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20/09/2565)
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ) จำนวน 2 รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20/09/2565)