- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 |  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2565) (27/10/2565)
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง จำนวน 1 อัน สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27/10/2565)
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/10/2565)
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานน้ำดื่ม ประจำเดือนตุลาคม 2565 จำนวน 100 ถัง สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/10/2565)
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ประกาศโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองหนองสำโรง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองสำโรง และโรงเรียนเทศบาล 1 เทศบาลเมืองหนองสำโรง (รายเดิมต่อเนื่อง) (18/10/2565)
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ประกาศโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1/2565 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 (นมปิดเทอม) (11/10/2565)
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายและราคากลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 โครงการ (29/09/2565)
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27/09/2565)
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมรถกระบะ 4 ประตู หมายเลขทะเบียน กน - 6108 กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27/09/2565)
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-91338 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27/09/2565)