- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  10 | หน้าถัดไป
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานน้ำดื่ม ประจำเดือนกันยายน 2565 จำนวน 20 ถัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15/09/2565)
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ประกอบการฝึกอบรมในโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 4 รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15/09/2565)
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอรคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15/09/2565)
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่ิอง ประกาศผู้ชนะการเสสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์) เพื่อใช้ในกองการศึกษา เทศบาลเมืองหนองสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15/09/2565)
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่ิอง ประกาศผู้ชนะการเสสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์) เพื่อใช้ในกองการศึกษา เทศบาลเมืองหนองสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15/09/2565)
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้มเพื่อใช้ประกอบการฝึกอบรมในโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ด้านการป้องและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14/09/2565)
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเติมผงเคมีชนิดแห้งพร้อมอัดแรงดันถังดับเพลิงเพื่อใช้ประกอบการฝึกอบรมในโครงการเสริมสร้างศักภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14/09/2565)
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ประกอบการฝึกอบรมในโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2 รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13/09/2565)
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ปลั๊กไฟ) จำนวน 1 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13/09/2565)
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานน้ำดื่ม ประจำเดือนกันยายน 2565 จำนวน 50 ถัง สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13/09/2565)