เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของ เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (18/08/2564)
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อคุณภาพให้บริการของเทศบาลเมืองหนองสำโรง อ.เมือง จ.อุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2560 (18/07/2561)
รายงานผลการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560 (18/07/2561)
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560 (18/07/2561)