สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5)
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช (27/10/2561)
ประกาศสุขาภิบาลทอนหงส์ เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตสุขาภิบาลทอนหงส์ จังหวัดนครศรีธรรมราช อันต้องเสียภาษีโรงเรือน ประจำปี พ.ศ.2534 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (27/10/2561)