ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
ขอให้กำชับหน่วยงานในสังกัดให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
... อ่านทั้งหมด