สถานที่ติดต่อ ม.7(3)
สถานที่ติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองหนองสำโรง วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เทศบาลเมืองหนองสำโรงได้ก่อสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่ ตั้งอยู่ที่บ้านนาทราย หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้เปิดให้บริการประชาชนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.042 930561 โทรสาร 042 930577 และ www.nongsamrong.go.th ... เชื่อมโยง
สถานทีติดต่อ ม.7 (3)   ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด