สถานที่ติดต่อ ม.7(3)
สถานที่ติดต่อ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ๑) ติดต่อด้วยตนเอง ในเวลาราชการ (๒ จุด) ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ชั้น ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ๑๔๑๒๐ (จุดที่ ๑) ห้องงานประชาสัมพันธ์ (จุดที่ ๒) ห้องสำนักปลัดเทศบาล กลุ่มงานบริหารทั่วไป ๒) เว็บไซต์ www.tambonphotgong.go.th และ ปชส.ทต.โพธิ์ทอง เพื่อเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ อันเป็นการพัฒนาการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว ๓) ขอรับบริการทางไปรษณีย์ โดยทำหนังสือถึงสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง เพื่อขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของราชการทางไปรษณีย์ โดยระบุรายละเอียดข้อมูลข่าวสาร ที่ต้องการทราบให้ชัดเจนพอสังเขป ๔) ขอรับบริการทางโทรศัพท์ ในเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ : ๐-๓๕๖๑-๐๖๑๑ ๕) ขอรับบริการทางโทรสาร ในเวลาราชการ หมายเลขโทรสาร : ๐-๓๕๖๑-๐๖๑๑
สถานทีติดต่อ ม.7 (3)  
... อ่านทั้งหมด