ประกาศประกวดราคา สอบราคา
2562-ประกาศ (E-bidding) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่3 บ้านคลอง 14 วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
2562-ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านคลอง 14 วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
2562-ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 12 บ้านคลอง 15 วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
2562-ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านคลอง 14 วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
2562-ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปา หมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 12 บ้านคลอง 15 วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด