ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง โครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก สายเลียบลำคลองไปนายายสรวง หมุ่ 11 จำนวน 1 โครงการ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อคอนกริตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖ เมตร พร้อมท่อพัก หมู่ ๗ สายบุญเหลือแลนด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายแยก รพ.สต.โคกสูง ถึงแยกบ้านนายพินหีบโคกสูง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอีเลกทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 1 สายแยก รพ.สต.โคกสูง ถึงแยกบ้านนายพิน หีบโคกสูง วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเหมืองกลางถึงโนนขี้ตุ่น วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบลำคัง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายลบไปวัดสีดา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายกฤษณชัย สุขทั่ว วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านส่องใต้ม.3สายทำนบกำนันแหวงไปนาซอก วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยบ้านนายสาคร เขียมสันเทียะ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2560 วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์การประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (สารส้ม คลอรีน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์(E-Bidding) วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง การจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงาน การจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ของเทศบาลตำบลโคกสูง วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 61 รายการ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนในเขต ทต.โคกสูง จำนวน 6 จุด วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงาน การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงาน การจ้างเหมาจัดหารถปรับอากาศ แบบ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงาน โครงการซ่อมแซมตลิ่งพังและวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดและแก้ไขปัญหาผักตบชวากีดขวางทางน้ำ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงาน จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงาน การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2560 โดยวิธีกรณีพิเศษ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงาน โครงการก่อสร้างรั้วอิฐบล็อกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกสูง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงาน การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (สารส้ม,คลอรีน) วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับระดับถนนคสล.สายทางเข้าสำนักงานเทศบาล หมู่ที่ 10 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายสุรศักดิ์ ทวีปรักษา หมู่ที่ 11 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยหมาเมินถึงสุดเขตตะวันตก หมู่ที่ 8 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการวางท่อคสล.สายหน้าป้ายหมู่บ้านหนองโพธิ์ถึงทางช้าง หมู่ที่ 2 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงาน การจัดซื้อวัสดุก่สร้าง 50 รายการ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงาน การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องถ่ายเอกสารแบบดิจิตอล ขาว-ดำ) วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ตกลงจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 7 สายบ้านนายวิชา น้อยเภา วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่องตกลงจ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 7 สายข้างบ้านดาบทรงวุธ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่องตกลงจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายวิศาล หมู่ที่ 6 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่องตกลงจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกต่อจากทำนบตานุเชื่อมโนนตาทอง หมู่ที่ 2,11 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่องตกลงจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านหมอเฉลียว หมู่ที่ 10 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่องตกลงจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านหมวดสมนึก รุ่งศิลา หมู่ที่ 11 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่องตกลงจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนายสมหมาย แก้วจอหอ หมู่ที่ 10 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ตกลงจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายบ้านนายสาคร เขียมสันเทียะ หมู่ที่ 10 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่องตกลงจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยช่างม้วน (รถพ่วง) หมู่ที่ 10 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง ตกลงจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านอาจารย์จีระนันท์ หมู่ที่ 10 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่องตกลงจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 5 ซอยชื่นฤทัย วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูงเรื่อง ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำชนิดเหลี่ยม ม.8 บ้านส่่องเหนือบริเวณนานายยงถึงนานางสดศรี วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายต่อจากสระวัดใหม่ถึงบ้านนายดำรงค์ อินกลาง วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด