ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง โครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก สายเลียบลำคลองไปนายายสรวง หมุ่ 11 จำนวน 1 โครงการ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อคอนกริตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖ เมตร พร้อมท่อพัก หมู่ ๗ สายบุญเหลือแลนด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด