ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ําคสลถนนเทศบาล 21 ชุมชนย่อยนนท์ในหมู่ที่ 8 ตำบลลานกระบืออำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด