กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
เทศบัญญัติ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเเห่งชาติ ที่ 15/2559 เรื่อง การผ่อนผันให้คนสัญชาติเมียนมาร์ ลาว เเละกัมพูชา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2559 วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเเห่งชาติ ที่ 16/2559 เรื่อง การประมูลคลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคม วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเเห่งชาติ ที่ 22/2559 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นการชั่วคราวในกรณีที่มีการยุบสภาท้องถิ่น วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเเห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเเห่งชาติ ที่ 35/2558 เรื่อง การอำนวยความสะดวกในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเเห่งชาติ ที่ 4/2558 เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายที่คุ้มครองประโยชน์สาธารณะเเละประชาชนโดยส่วนรวม วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศคณะรักษาความสงบเเห่งชาติ ที่ 14/2557 เรื่อง ห้ามสร้างความขัดเเย้งหรือต่อต้านการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบเเห่งชาติ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศคณะรักษาความสงบเเห่งชาติ ฉบับที่ 2/2557 เรื่อง ประกาศใช้กฎอัยการศึกทั้วราชอาณาจักร วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศคณะรักษาความสงบเเห่งชาติ ที่ 46/2557 เรื่อง ความผิดเกี่ยวกับการติดตามทวงหนี้ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศคณะรักษาความสงบเเห่งชาติ ที่ 52/2557 เรื่อง ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหะสถานในบางพื้นที่ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศคณะรักษาความสงบเเห่งชาติ ที่ 57/2557 เรื่อง ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลบังคับใช้ต่อไป วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศคณะรักษาความสงบเเห่งชาติ ที่ 96/2557 เรื่องการยื่นคำของงบประมาณจังหวัดเเละงบประมาณกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศคณะรักษาความสงบเเห่งชาติ ที่ 96/2557 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเลิกใช้กฎอัยการศึก วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดเเละกลุ่มจังหวัดเเบบบูรณาการ พ.ศ.2551 วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเเห่งชาติ ที่ 11/2559 เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเเห่งชาติ ที่13/2559 เรื่องการป้องกันเเละปราบปรามการกระทำความผิดบางประการที่เป็นภยันตรายต่อความสงบเรียบร้อยหรือบ่อนทำลายระบบเศรษฐกิจเเละสังคมของประเทศไทย วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2554 วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 37/2559 วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 28/2559 วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 27/2559 วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติเลือกตั้งสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด