เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของ เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560 วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อคุณภาพให้บริการของเทศบาลเมืองหนองสำโรง อ.เมือง จ.อุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานผลการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด