มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
หนังสือสั่งการ หนังสือเวียน การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สรุปมติการประชุม คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5-2560 วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปมติการประชุม คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4-2560 วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปมติการประชุม คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3-2560 วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปมติการประชุม คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2-2560 วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปมติการประชุม คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1-2560 วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด