มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเทศบาลเมืองหนองสำโรง วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด