สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสุขาภิบาลทอนหงส์ เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตสุขาภิบาลทอนหงส์ จังหวัดนครศรีธรรมราช อันต้องเสียภาษีโรงเรือน ประจำปี พ.ศ.2534 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด