คู่มือหรือคำสั่ง มาตรา 9 (4)
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
คำสั่งเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง เเต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองหนองสำโรง วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองหนองสำโรง วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองหนองสำโรง วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลเมืองหนองสำโรง วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินการตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด