พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 9 (1) ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การแก้ปัญหาการร้องเรียนให้ตรวจสอบฟาร์มไก่ 

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
2 ประกาศเทศบาลตำบลทอนหงส์ เรื่องการใช้แผนพัฒนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 
3รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 
2ประกาศใช้เทศบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
3 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
4ประกาศเทศบาลตำบลทอนหงส์ เรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1คู่มือสำหรับประชาชน 
2 ประกาศเทศบาลตำบลทอนหงส์ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของเทศบาลตำบลทอนหงส์ 
3 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 
4 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง ม.9 (5)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2 ประกาศสุขาภิบาลทอนหงส์ เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตสุขาภิบาลทอนหงส์ จังหวัดนครศรีธรรมราช อันต้องเสียภาษีโรงเรือน ประจำปี พ.ศ.2534 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายดอนคา-วังลุง หมู่ที่2,6 ตำบลทอนหงส์ กว้าง 8 เมตร ยาว1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครสรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎคม 2561 
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 
10สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 
11สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 
12สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 

สัญญาอื่นๆ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 สัญญาจ้างพนักงานจ้างเทศบาลตำบลทอนหงส์ (ภารกิจ) 
2 สัญญาจ้างพนักงานจ้างเทศบาลตำบลทอนหงส์ (ทั่วไป)