ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
������������������.��������������������������������������������������������������������������������� ���������.������������������������������������

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2561
(3 ราย)
3 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
พ.ศ. 2562
(28 ราย)
20 (71%) 8 (29%) 0 (0%)
พ.ศ. 2563
(67 ราย)
65 (97%) 1 (1%) 1 (1%)
พ.ศ. 2564
(70 ราย)
70 (100%) 0 (0%) 0 (0%)