ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี ๒๕๖๕
วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565
การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565
ประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๕
วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565
ร่วมประชุมจัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดมุกดาหาร
วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565
มอบใบรับรองแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565
... อ่านทั้งหมด