ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ขั้นตอนการยื่นชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ขยายเวลาการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563
วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด