ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง รายงาน รับ - จ่ายเงิน เดือน สิงหาคม 2562 ( ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 )
วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผล โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรม “การเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย” รุ่นที่ 5 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
ประกาศ >> เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 และ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยสามัญสมัยที่ 2 ฃ
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 และ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยแรก
วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด