ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลกลางเวียง
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
กิจกรรมของเทศบาลตำบลกลางเวียง
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ประกาศเทศบาลตำบลกลางเวียง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ด้วยสภาเทศบาลตำบลกลางเวียง ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบลกลางเวียง สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ และ สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ บัดนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้ลงนามเห็นชอบให้เทศบาลตำบลกลางเวียง ประกาศใช้เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วเมื่อวันที่ 18 กันยายน ๒๕๖๐ อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๓ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ลงชื่อ) มนัส หวั่นท๊อก ( นายมนัส หวันท๊อก ) นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกลางเวียง แบ่งการประเมิน จำนวน ๔ ด้าน สรุปผลการตรวจประเมินฯได้ดังนี้ 1. ด้านการบริหารจัดการ คะแนนเต็ม 170 คะแนน ประเมินได้ 146 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.88 2. ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา คะแนนเต็ม 180 คะแนน ประเมินได้ 150 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.33 3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง คะแนนเต็ม 165 คะแนน ประเมินได้ 145 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.88 4. ด้านการบริการสาธารณะ คะแนนเต็ม 300 คะแนน ประเมินได้ 268 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 89.33 รวมผลการประเมินทั้ง 4 ด้าน คะแนนเต็ม 815 คะแนน ประเมินได้ 709 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.99 อ่านต่อ ...
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลกลางเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดย วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ทำการสำรวจความพึงพอใจฯ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน สรุปได้ดังนี้ 1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวมที่มีต่องานด้านบริการกฎหมาย อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.15 2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวมที่มีต่องานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.30 3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวมที่มีต่องานรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.83 4. ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวมที่มีต่องานด้านรายได้หรือภาษี อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.19 การประเมินงานที่ให้บริการทั้ง 4 ด้าน ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลกลางเวียงในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.12 คิดเป็นร้อยละ 82.33 อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด