ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมเกษตรกรโครงการอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ "5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561
จัดอบรมเกษตรกร ระหว่างวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม จำนวน 57 ราย โดยมีเจ้าหน้าที่ จากสังกัด กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งเกษตรกร ต้นแบบในพื้นที่ร่วมบรรยาย ให้ความ รู้ แก่เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการ และมีการมอบพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่เกษตรกร รายละ 1,500 ตัว เชื่อมโยง ...
อบรมเกษตรกรโครงการ Smart farmer ด้านการประมง ปีงบประมาณ 2561
วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561
สำนักงานประมงอำเภอเมืองนครสวรรค์ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเขต 3 (พิจิตร) จัดอบรมเกษตรกรโครงการ Smart farmer ด้านการประมง ปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมสภาเกษตร อบต.หนองกระโดน โดยมีเกษตรกร ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 ราย เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด