ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังครั้งที่ 1 โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดระนอง
วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560
วันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 12.30 น. นายสหวัฒน์ โสภา อุตสาหกรรมจังหวัดระนอง เข้าร่วมประชุมเพื่อระดม ความคิดเห็นการวางและจัดทำผังครั้งที่ 1 โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดระนอง โดยมีนาย วิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ เฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ทั้งนี้นายสหวัฒน์ โสภา อุตสาหกรรมจังหวัดระนอง ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรค ต่อการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ในการพิจารณาอนุญาตตั้งโรงงานในพื้นที่ เพื่อเป็นประโยชน์แก่การวางผังเมืองรวมจังหวัดระนอง ในอนาคตต่อไป อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อยของผู้เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาค ภายใต้โครงการสำรวจข้อมูลสถานประกอบการในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 3/2560
วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560
วันที่ 6 มิถุนายน 2560 นายสหวัฒน์ โสภา อุตสาหกรรมจังหวัดระนอง เป็นประธาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อยของผู้เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาค ภายใต้โครงการสำรวจข้อมูลสถานประกอบการในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 3/2560 เพื่อรวบรวม ปัญหา อุปสรรค ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเชิงลึกของสถานประกอบการ และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมในภูมิภาค จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและมาตรการในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมในภูมิภาค โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน 22 ราย ประกอบด้วยผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปอาหารทะเล ห้องเย็น และโรงปลาป่น ณ ภูธารารีสอร์ท อ.เมือง จ.ระนอง อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
จุลสารประจำเดือนพฤษภาคม 2560
วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560
อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดระนอง ครั้งที่ 2/2560
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560
วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดระนอง ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมรักษะวาริน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดระนอง เพื่อพิจารณาคุณสมบัติและคัดเลือกกิจการที่เข้าข่ายรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ส่งให้คณะอนุกรรมการวิเคราะห์เอสเอ็มอีทางการเงินประจำจังหวัดระนองต่อไป โดยมี นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธาน และนายสหวัฒน์ โสภา อุตสาหกรรมจังหวัดระนอง นำเสนอผู้ยื่นใบคำขอผู้สินเชื่อ และมติที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการเอสเอ็มอี จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1.บริษัท ก้าวดาวฟาร์ม (2005) จำกัด ประกอบกิจการ อาหารทะเลแช่แข็ง (ฟาร์มเลี้ยงปูนิ่ม,ปูนิ่มแช่แข็ง) วงเงิน 3 ล้านบาท 2. บริษัท วี.ไอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประกอบกิจการ อาหารทะเลแช่เยือกแข็ง วงเงิน 3 ล้านบาท อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดระนอง ครั้งที่ 3/2560
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดระนอง ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง เพื่อพิจารณาอนุมัติสินเชื่อที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการวิเคราะห์เอสเอ็มอี ทางการเงินประจำจังหวัดระนอง จำนวน 2 ราย โดยมี นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธาน นายสหวัฒน์ โสภา อุตสาหกรรมจังหวัดระนอง เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติอนุมัติสินเชื่อ ทั้ง 2 ราย ได้แก่ 1. บริษัท ก้าวดาวฟาร์ม(2005) จำกัด วงเงิน 3 ล้านบาท 2. บริษัท วี.ไอ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด วงเงิน 3 ล้านบาท อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด