ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
สรุปผลตอบสนองข้อร้องเรียนไตรมาส 3/2562 (09/07/2562)
สรุปผลตอบสนองข้อร้องเรียนไตรมาส 2/2562 (04/04/2562)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2561 (15/02/2562)
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (14/02/2562)
สรุปผลการดำเนินงานการตอบสนองข้อร้องเรียน (05/02/2562)
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (พ.ศ. 2561 – 2564) (18/01/2562)
แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง2561-2564 (18/01/2562)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง ปี พ.ศ. 2560 – 2564 (18/01/2562)