- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ที่ กค 0409.2/ว1068 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เรื่อง การพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (16/11/2564)
ที่ กค 0409.2/ว782 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เรื่อง แนวปฏิบัติการพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (16/11/2564)
ที่ กค 0419.2/ว1034 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2564 แบบฟอร์มรายงานการสังเกตการณ์และแบบชี้แจงข้อเท็จจริงรายงานการสังเกตการณ์ (16/11/2564)
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต (16/11/2564)