ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 |  4 | 5 |
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โครงการวัสดุสำนักงาน งบกองทุนปีฯ 2562 (15/11/2561)
ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/06/2561)
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โครงการจ้างเช่ารถตู้ศึกษาดูงานการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/06/2561)
ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อหรืองานจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP) ประจำเดือนมีนาคม 2561 (21/05/2561)
ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อหรืองานจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP) ประจำเดือนเมษายน 2561 (21/05/2561)
ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (07/03/2561)
ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการยกระดับและพัฒนาสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) งบจังหวัดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (07/03/2561)
ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันฯ OPOAI ๔.๐ ปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01/02/2561)
ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01/02/2561)
ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01/02/2561)