ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 |  3 | 4 | 5 |
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โครงการจ้างนางสาวพรรณิกา บุดดาวงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15/11/2561)
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โครงการจ้างนางสาวมาลัยพร พันโคตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15/11/2561)
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โครงการจ้างนางสาวสุชัญญ์ญา ปัทมาตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15/11/2561)
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โครงการจ้างนางหลาวทอง คำภานิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15/11/2561)
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โครงการจ้างนายกฤช จันทรสาขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15/11/2561)
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โครงการจ้างนายปรีชา ชาธิพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15/11/2561)
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โครงการจ้างนายอานุภาพ รงค์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15/11/2561)
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โครงการจ้างปรับปรุงห้องทำงาน ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15/11/2561)
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โครงการซื้ออุปกรณ์ระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15/11/2561)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โครงการซื้อหมึกยี่ห้อ RICOH งบกองทุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15/11/2561)