ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 | 3 | 4 | 5 |
ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร(รถตู้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15/11/2561)
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างทำหนังสือทำเนียบเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15/11/2561)
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อดรัมและหมึก Conon โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15/11/2561)
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อวัสดุโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปฯ งบ ICT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15/11/2561)
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน ICT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15/11/2561)
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อหมึก RICOH (ก.สอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15/11/2561)
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อหมึก RICOH งบ CIV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15/11/2561)
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โครงการจ้างนางภาวินี ไชยพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15/11/2561)
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โครงการจ้างนางสาวดุษฎี ศรีโยหะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15/11/2561)
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โครงการจ้างนางสาวนันทิยา คำจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15/11/2561)