กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติเกี่ยวกับวิธีดำเนินการในการจัดทำสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 (การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน งานนับจด ปี 2564) (19/08/2564)
ประกาศสํานักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดําเนินการในการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐพ.ศ.2561 (13/07/2561)
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการในการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย (07/08/2560)
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการในการสำรวจตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ (23/05/2560)
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการในการสำรวจตัวอย่างหรือสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๕๓ (23/05/2560)
พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 (23/05/2560)
พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 (23/05/2560)
มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนแม่บทสถิติประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘ (23/05/2560)
ระเบียบสำนักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ. 2549 (23/05/2560)