กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งวัตถุอนตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ (16/01/2563)
พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (09/10/2562)
พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (09/10/2562)
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 (29/09/2560)
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 (29/09/2560)
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 (29/09/2560)
เรื่อง กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๗ (29/09/2560)
เรื่อง พระชาชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ (29/09/2560)
เรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (29/09/2560)
เรื่อง พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ.๒๕๑๔ (29/09/2560)