สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (26/06/2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 (23/06/2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563 (23/06/2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 (23/06/2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 (10/04/2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (05/03/2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2563 (05/03/2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2562 (15/01/2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2562 (12/12/2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2562 (27/11/2562)