มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  9 | 10 | หน้าถัดไป
การกำหนดวันและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรฯ (กค 0412.4/ว 547) (12/12/2561)
ซ้อมความเข้าใจการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีการโอนฯ (ด่วนที่สุด กค (กวจ) 0405.2/ว 546) (11/12/2561)
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุญาตให้ติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสารฯ (ด่วนที่สุด กค 0316/ว 136) (11/12/2561)
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขอรับบำเหน็จลูกจ้าง (กค0408.3/ว527) (29/11/2561)
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด 0505/ว 551) (27/11/2561)
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด นร 0505/ว 532) (15/11/2561)
งบประมาณที่ถูกพับไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัยญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 (ด่วนที่สุด กค 0402.5/ว124) (15/11/2561)
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 (ด่วนมาก กค 0409.2/ว 123) (14/11/2561)
สัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องการผ่อนชำระของเจ้าหน้าที่ (กค 0415.1/ว 122) (13/11/2561)
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด นร 0505/ว 525) (09/11/2561)