มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ซักซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายให้ถูกต้องตรงกับแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ และรหัสบัญชีค่าใช้จ่าย (กค 0416.3/ว.39) (25/01/2562)
การซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนด กรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ด่วนที่สุด กค(กวจ) 0405.2/ว.36) (24/01/2562)
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด นร0505/ว.29) (18/01/2562)
ประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการฯ (ด่วนที่สุด กค0403.4/ว.29) (18/01/2562)
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด นร 0505/ว 15) (10/01/2562)
วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงานเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีฯ (ด่วนที่สุด กค 0414.4/ว.4) (03/01/2562)
แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยดารจัดซื้อจัดจ้างฯ กรณีการนำผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมาณที่ถูกพับฯ (ด่วนที่สุด กค (กวจ)0405.2/ว.1) (02/01/2562)
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน(ด่วนที่สุด กค 0410.3/ว 576) (27/12/2561)
หลักเกณฑ์และวิะีปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าบัตรเติมน้ำมันรถราชการฯ (กค 0403.2/ว 136) (27/12/2561)
พระราชกฤาฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 (กค 0408.5/ว 560) (18/12/2561)