มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่มีผู้มอบให้หน่วยงานของรัฐโดยมีวัตถุประสงค์ (ด่วนที่สุด กค 0402.3/ว 10) (18/02/2562)
การแจ้งข้อมูลบัญชีเงินนอกงบประมาณ สำหรับจ่ายเงิน รับเงิน และนำเงินนอกงบประมาณฝากคลังฯ (ด่วนที่สุด กค 0414.2/ว 70) (13/02/2562)
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 (นร 0108/ว.1189) (13/02/2562)
คู่มือการบันทึกรายการสมทบกองทุนเงินทดแทนผ่านระบบ GFMIS (กค 0414.3/ว 72) (13/02/2562)
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด นร 0505/ว 48) (31/01/2562)
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา (ด่วนที่สุด กค(กวจ)0405.2/ว52) (31/01/2562)
แนวทางประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (ด่วนที่สุด กค0405.2/ว50) (31/01/2562)
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลัง(ด่วนที่สุด กค 0402.2/ว.3) (30/01/2562)
คู่มือการบัญชีภาครัฐเรื่องที่ดิน อาคารฯ (กค 0410.3/ว43) (29/01/2562)
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด นร 0505/ว39) (25/01/2562)