มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
แนวทางปฏิบัติในการกำหนดรายละเอียดงานดินถม งานดินตักฯ (ด่วนที่สุด กค (กวจ)0405.2/ว.118) (12/03/2562)
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ (ด่วนที่สุด กค (กวจ) 0405.2/ว.119) (12/03/2562)
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารฯ (ด่วนที่สุด กค (กวจ)0405.2/ว116) (12/03/2562)
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างโโยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาร (กค 0420/ว.106) (05/03/2562)
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (ด่วนที่สุด กค 0402.3/ว.18) (04/03/2562)
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากงเินนอกงบประมาณ พ.ศ.2562 (ด่วนที่สุด กค 0402.3/ว 13) (27/02/2562)
การซ้อมความเข้าใจการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ ข้อ 183 (22/02/2562)
การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 215 วรรคหนึ่ง (1) (22/02/2562)
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งฯ (กค 0416.2/ว.84) (22/02/2562)
แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการในระบบ GFMIS เกี่ยวกับการนำส่งเงินนอกงบประมาณ กรณีส่งคืนฝากคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online (กค 0414.3/ว 80) (21/02/2562)