มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 |  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด นร.0505/ว127) (28/03/2562)
แนวทางปฏิบัติในการนำหลักประกันการเสนอราคาฯ (ด่วนที่สุด กค(กวจ)0405.2/ว151) (27/03/2562)
แนวทางการพิจารณาผลในงานจ้างก่อสร้าง กรณีใบเสนอราคาฯ (ด่วนที่สุด กค(กวจ)0405.2/ว149) (26/03/2562)
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามสิทธิตามสัญญาจ้างฯ (ด่วนที่สุด กค(กวจ)0405.2/ว144) (25/03/2562)
หลักเกณฑ์รางวัลองค์การที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังฯ (ด่วนที่สุด กค 0422/ว143) (25/03/2562)
แนวทางการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ด่วนที่สุด กค0402.5/ว.24) (21/03/2562)
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 (นร 0108/ว2367) (19/03/2562)
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 (กค 0409.4/ว23) (19/03/2562)
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ใบเสร็จรับเงิน ซึ่งออกจากเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ (KIOSK)ฯ (ด่วนที่สุด กค 0416.4/ว.127) (14/03/2562)
การกำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องฯ (ด่วนที่สุด กค (กวจ)0405.2/ว117) (12/03/2562)