มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 |  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด นร 0505/ว.209) (24/05/2562)
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด นร 0505/ว.ว 195) (16/05/2562)
หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน (ด่วนที่สุด กค (กวจ)0405.7/ว224) (15/05/2562)
แนวทางปฏิบัติกรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถจัดซื้อยาตามราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด (ด่วนที่สุด กค (กวจ)0405.2/ว.213) (07/05/2562)
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด นร 0505/ว164) (26/04/2562)
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับที่หน่วยงานของรัฐได้รับตามโครงการช่วยเหลือฯ (ด่วนที่สุด กค 0402.3/ว 34) (23/04/2562)
การแจ้งข้อมูลการเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ (ด่วนที่สุด กค 0410.2/ว 178) (17/04/2562)
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ด่วนที่สุด กค0408.5/ว 32) (17/04/2562)
การแจ้งเพิ่มศูนย์ต้นทุน สำหรับการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate Online (กค 0414.3/ว 173) (09/04/2562)
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 (05/04/2562)