มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 |  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม) (ด่วนที่สุด กค 0416.2/ว.339) (12/07/2562)
การบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ (กค 0410.3/ว.61) (25/06/2562)
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด นร 0505/ว.253) (21/06/2562)
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพิ่มเติม (กค0410.3/ว311) (21/06/2562)
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562 (ด่วนที่สุด กค0408.5/ว.302) (19/06/2562)
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด นร 0505/ว.244) (14/06/2562)
การแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ (กค0416.2/ว291) (13/06/2562)
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2562 (11/06/2562)
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด 0505/ว.233) (06/06/2562)
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด นร0505/ว.223) (31/05/2562)